De gemeente Amsterdam doet onderzoek naar elektrisch varen.


De gemeente Amsterdam doet onderzoek naar elektrisch varen.

 

De gemeente Amsterdam werkt aan plannen voor schonere lucht. Dit betekent onder andere dat scooters, taxi’s en rondvaartboten per 2025 uitstootvrij moeten rijden en varen (dus zonder uitlaatgassen).

Ook voor de pleziervaart zijn er afspraken gemaakt. In de vastgestelde nota Varen 1 is besloten dat de pleziervaart per 2025 in Amsterdam uitstootvrij moet varen, uitgezonderd de doorgaande vaarroutes (zoals het IJ, de Amstel en de Kostverlorenvaart).

Inmiddels is ook de vervolgnota, nota Varen 2, in concept af. Besluitvorming over deze tweede nota is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

In nota Varen 2 is het voorstel om de besluiten voor de pleziervaart aan te passen. Het voorstel is dat per 2025 de pleziervaart in het centrum van Amsterdam uitstootvrij moet zijn. In de overige vaarwateren van Amsterdam moet de pleziervaart per 2030 uitstootvrij zijn, uitgezonderd de doorgaande vaarroutes.

De grens van het centrum waarbinnen vanaf 2025 uitstootvrij gevaren moet worden is de Singelgracht. De gemeente gaat oplaadpalen plaatsen in openbaar water. Ook ontstaat er vraag naar oplaadpunten voor pleziervaart in de jachthavens. Op dit moment vaart ongeveer 5% van de pleziervaartuigen uitstootvrij.

Om zicht te krijgen op het toekomstig gedrag van eigenaren van pleziervaartuigen ten aanzien van de eis om uitstootvrij te varen per 2025/2030, hebben de gemeente Amsterdam, HISWA, Watersportverbond en het Samenwerkingsverband Nautische Dienstverlening gezamenlijk een vragenlijst opgesteld. Wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.

De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt bij het verder uitwerken van het gemeentelijk beleid zoals nu al is vastgesteld in nota Varen 1 en zoals in 2020 zal worden vastgesteld in nota Varen 2.

Bron: https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O19348_V